Wat houdt het nieuwe statuut ‘verenigingswerk’ in?

© Vlaamse Sportfederatie
Sportbegeleiders, trainers, scheidsrechters, juryleden,… kunnen vanaf 15 juli vergoed worden via een nieuw gunstig statuut. Het statuut “verenigingswerk” is een statuut waarbij verenigingen iemand kunnen inschakelen, zonder als vereniging of trainer belastingen of sociale bijdragen op te moeten betalen. Dit kan tot 6.000 euro per kalenderjaar en de inkomsten uit verenigingswerk mogen niet meer dan 500 euro per maand bedragen.

Voorwaarden om aan verenigingswerk te mogen doen

Volgende voorwaarden gelden om gebruik te kunnen maken van het statuut verenigingswerk.
Voor werknemers: Minstens 4/5e tewerkgesteld. Hierbij wordt een referentiepunt van 3 kwartalen voordien genomen, en gelden studentenovereenkomsten niet.
Voor zelfstandigen:
 • betalen sociale bijdragen
 • referentiepunt 3 kwartalen voordien
 • activiteit van verenigingswerk mag niet in lijn liggen met beroepsmatige activiteit
Voor gepensioneerden: Geen bijzondere voorwaarden.
Voor werklozen: Kunnen in regel geen gebruik maken van het statuut verenigingswerk. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de werkloosheid ontstaat tijdens een lopende overeenkomst voor verenigingswerk.
Op 5 juli 2018 keurde het parlement een wettekst goed over het verenigingswerk. Op 4 oktober 2018 stemde het parlement een reparatiewet. Hieronder vinden jullie de momenteel beschikbare informatie.

Daarnaast gelden volgende beperkingen voor iedereen:
 • Verenigingswerk is niet mogelijk bij je werkgever, tot 1 jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Een uitzondering voor personen die via de 25 dagen-regel ingeschakeld werden, is op 4 oktober gestemd in het federaal parlement. Publicatie in het Belgisch Staatsblad is nog niet gebeurd, waardoor deze regel nog niet in werking is getreden.
 • Verenigingswerk mag niet bij dezelfde vereniging waar je vrijwilligerswerk doet, tenzij voor het vrijwilligerswerk geen kostenvergoeding wordt toegekend of het om een andere periode gaat
 • Verengingswerk mag niet ter vervanging van een personeelslid
 • Aangezien buitenlanders geen rijksregisternummer hebben, zullen ze niet automatisch gebruik kunnen maken van de online toepassing om verenigingswerk te melden. In heel wat gevallen zullen ze echter wel gebruik kunnen maken van het statuut, maar hiervoor dienen ze eerst contact op te nemen met het Contactcenter RSZ.
 • Men kan via verenigingswerk in de sportsector op jaarbasis maximum 6.000 euro en op maandbasis maximum 500 euro onbelast bijverdienen. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Klik hier voor de momenteel geldende maxima. Bij reparatiewet (4 oktober 2018 – nog niet van kracht) werd de mogelijkheid voorzien om via KB het maandbedrag per sector op te trekken. Het KB, dat een maandmaximum van 1.000 euro in de sportsector toestaat, werd goedgekeurd op de Ministerraad van 14 september 2018 en is nu voor advies naar de Raad van State. Het maandmaximum van 1.000 euro zal vermoedelijk op 1 januari 2019 van toepassing zijn.

Om welke taken gaat het?

Specifiek voor sport, gaat het om de volgende taken of functies:
 • Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt
 • Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
 • Conciërge van sportinfrastructuur
 • Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten van organisaties actief in de sportsector
 • Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of regelmatige educatie van een groot publiek voor sportverenigingen
 • Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s evenals thema’s met betrekking tot het leefmilieu, bij sportverenigingen
Bekijk de volledige lijst van activiteiten. De volledige lijst van activiteiten zal vermoedelijk binnenkort via een reparatiewet nog aangepast worden.

Welke administratie en belasting?

Organisaties die een beroep doen op verenigingswerkers, moeten dit voor aanvang van de prestaties aangeven via een online tool die vanaf 8 juli beschikbaar is op de website “bijklussen.be”. (en binnenkort ook via een mobiele app). Je kan eventueel die aangifte voorbereiden in een register, maar dat is geen verplichting. Er moet verplicht een geschreven overeenkomst (een modelovereenkomst vind je hier) opgesteld worden, die onder meer de duur, de vergoeding, de frequentie en de prestaties bevat. Daarnaast moet er door de vereniging een verzekering worden afgesloten voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade. Deze polisnummers moeten eveneens vermeld worden in de overeenkomst. Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, zal de verenigingswerker niet belast worden voor deze bijverdiende bedragen en zal de organisatie die er een beroep op doet geen sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen.

Meer informatie?

Hier vind je de gegevens van het Contactcenter RSZ. Of stel je vraag via info@dynamoproject.be.

Ondersteuning?

Klik hier voor een overzicht van alle geplande bijscholingen over Verenigingswerk. Klik hier om begeleiding op maat aan te vragen. Ondersteunende producten
 • Klik hier om naar de brochure “Verenigingswerk binnen je sportclub” te gaan.
 • Klik hier voor de presentatie van de bijscholing over verenigingswerk.
 • Klik hier voor een overzicht van mogelijke vergoedingssystemen te hanteren in je sportclub of – federatie.
 • Klik hier voor een modelovereenkomst verenigingswerk
 • Klik hier voor een register voor verenigingswerk